Rock zwischen Himmel un Ääd, im Pfarrsaal Herz Jesu, VVK 12,- (Rabatt ab 10=10,-) / AK 15,- (sofern noch Karten verfügbar).
Konzertbeginn ca. 21 Uhr. Info: himmel-un-aeaed.de